50 45 . . . 0 45 50 .

. 45 50 . .

, , . 45 50 . 50 , . , 45 50 . 45 50 . .

Responses to 45 50

  1. Julia Says:

    455 45 50.

  2. Julia Says:

    .

  3. .